واکنش الیوت به اتهامات؛ هیچ مالکیتی بر میلان نداریم