تصمیم مهم دولت درباره یارانه ها / حذف این دهک ها قطعی شد؟