فیلم/ کری خوانی پیشکسوتان سرخابی‌ها در آستانه شهرآورد ۱۰۳