آخرین جزئیات درباره افزایش یارانه و حقوق در سال آینده