پایان تلخ طارمی در اروپا / بارسا به جمع بزرگان بازگشت!