عکس| لوح غیرت عباسی به مدیر تربیت بدنی نیروی زمینی ارتش اعطا شد