سند ملی میراث‌فرهنگی، فراقوه‌ای و دارای ضمانت اجرایی‌ است