کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول/ شاخص به 86 رسید