نظر مورینیو درباره دوران مربیگری‌ در رُم و مقصد بعدی‌‌اش