ببینید | تصاویر تلخ از اشک‌های یک هوادار دارای معلولیت؛ جلوگیری از ورود به ورزشگاه غدیر اهواز