مقام ارشد روس: بایدن یک مرد دیوانه و دارای معلولیت ذهنی است