اندونزی به داد کابل رسید/ ۱۰ میلیون دوز واکسن فلج اطفال به افغانستان ارسال خواهد شد