تحلیلگر حوزه آمریکا: نارضایتی از بایدن در داخل حزب دموکرات رو به افزایش است