مجلس نمایندگان آمریکا باز هم از تعطیلی دولت جلوگیری کرد؛ جانسون برکنار می‌شود؟