شوک به پژوهشگران با مرد 62 ساله ای که 217 بار واکسن کرونا زده