درخواست نمایندگان دموکرات از بایدن برای ممانعت از حمله به رفح