چک 2 هزار میلیاردی برای خرید باشگاه پرسپولیس کشیده شد