تکذیب توزیع ارز ۵ هزار میلیاردی مسافری در بانک مرکزی