انتقاد رئیس قوه قضائیه به حکم "شروین"/ حکم باید بازدارنده باشد تا نتیجه عکس ندهد