کشف جسد سوخته یک مرد در بزرگراه آزادگان / بازپرس ویژه قتل وارد عمل شد