دیدار هیئت‌های فنی ایران و افغانستان برای گسترش روابط تجاری