حریف علی‌اکبری کثیف مبارزه می‌کرد/ او فقط می‌خواست امیر را عصبی کند!