له شدن خودروی پراید در تصادف با رنو ال ۹۰ در قم؛ راننده زن ماشین را به جوب آب پرت کرد!