کار خیر ملت/مردم در سراسر کشور دوستان را خوشحال و بدخواهان را ناامید کردند/ملت برد/پیشخوان