کنگره آمریکا بودجه‌ای موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت فدرال تصویب کرد