تاکتیک جدیدی که نکو و استقلال رو کردند/ هیچ‌کس جلودار آن‌ها نیست!