هشدار درباره خروج سرمایه‌ها از کشور/ ریزش مداوم ارزش چه تبعاتی دارد؟