هادی چوپان با جایزه نایب قهرمانی مسترالمپیا کارخانه زد؟