تکاپوی کاخ سفید و کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا