امضای قریب الوقوع یک تفاهم نامه هنری میان ایران و تاجیکستان