اسامی کاندیداهای مورد حمایت اعتماد ملی در سراسر کشور اعلام شد