جزئیات مهم درباره یارانه جدید دولت / این افراد یارانه بیشتری می گیرند