درخواست فعالان حوزه رایانه از فرزین: ارزهای بی مشتری را به ما بدهید