داداش پور: دانشجویان دارای شرایط خاص مورد حمایت جدی قرار می‌گیرند