تلاش دولت برای ثبت کالا برگ الکترونیک / یارانه ها دو برابر می شوند؟