افشاگری ناباورانه ترامپ از سلاح هسته ای که دو شهر را همزمان نابود می کند