اولین تصاویر از شکست آزمایش پرتاب موشک بالستیک اتمی ترایدنت انگلیس