کاهش تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا/ تاسیسات ظرفیت نیروی تجدیدپذیر افزایش یافت