عکس| اعتراف می‌کنم در همه این سال‌ها قلبم برای تیم پرسپولیس تپید!/ من اختیار خود را تسلیم عشق کردم!