دستور پارلمان لیبی درباره عدم ارائه بودجه به دولت طرابلس