شرکت اماراتی مسئول مطالعات فنی پروژه «افغان-ترانس» شد