برگزیدگان انجمن مدیران تولید مشخص شدند/ حذف از یک بخش جشنواره فجر