ابهام بزرگ در گذرنامه مالک کوروش کمپانی / او سرباز فراری بود چطور گذرنامه گرفت + جزییات