نخستین عکس از دختر ابوبکر البغدادی | پدرم مرا در ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج با محافظش کرد