آیا امضاء کننده بیانیه 110 نفر گفته اصلاح طلبان بی سوادند؟