نخستین فیلم از حضور علنی همسر ابوبکر البغدادی در یک مصاحبه