تقدیر جانشین وزیر و رئیس جشنواره موسیقی فجر از خواننده "فرمانده مهدی"