محک مدعیان تیم ملی فرنگی در آنتالیا و صوفیه؛ بیشترین اعزام در 77 کیلوگرم