سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی به « آسمان غرب» رسید