هدف قرار گرفتن پایگاه اشغالگران آمریکایی در شرق دیرالزور